מחשבה אחת על “נשות הכותל – מה בין פרובוקציה לשינוי מציאות?

 1. בס"ד
  תלמוד בבלי, בבא מציעא נ"ט א´ "אמר ר´ חלבו, לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (ספר בראשית, פרק יב, פסוק טז) "ולאברהם היטיב בעבורה",וכך אמר רבא לבני עירו: הוקירו נשותיכם כדי שתתעשרו". כל אחת מנשות הכותל היא אשתו של פלוני, בתו או אחותו. דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא דכתיב (=זהו שכתוב) "לשמור את דרך עץ החיים" (בראשית ג). "דרך" – זו דרך ארץ ואחר כך "עץ החיים" – זו תורה. מדרש רבה ויקרא פרשה ט פסקה ג, וכן פרשה לה פסקה ו
  הרב שלמה אבינר שליט"א
  דרך ארץ קדמה לתורה הרבה דורות (עיין ויקרא רבה ט ג), דרך ארץ אנושי, מידות טובות, נימוסים יפים של ה"מתוקנים" שבגויים (עיין סנהדרין לט ב) הם הכנות לתורה. אמרו דרך צחות על מה שנזכר בסידור "לעולם יהא אדם ירא שמים" (תפילת השחר): "לעולם יהא אדם", ראשית יש להיות בן אדם, ורק אחר כך "ירא שמים". מידות טובות קודמות למצוות, הדרך ארץ המוסרי הוא היסוד לתורה.

  כי צריך כל אדם להתנהג בדרך ארץ, והרי (ויקרא רבא ט-ג) דרך ארץ קדמה לתורה.
  וצריך כל אדם להזהר ביותר בכבוד זולתו, וכתב רבינו רבי נחמן מברסלב בס´ המידות (ערך כבוד ח"ב, אות א) בני אדם המכבדים זה את זה – בידוע שהם מהוגנים (עירובין יג:) מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובים היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדמים דברי ב"ש לדבריהם ע"כ, הרי שע"י כבוד הבריות זוכה ג"כ לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, כי כבוד הבריות היא מעלה המשלימה את האדם בכל מקצועות השלמות (שיחות מוסר ח"ב, מאמר ו). וכשאדם מתרגל להמליך עליו את חברו בנחת רוח, ובדרך ארץ, ונזהר לשמור כבודו, יתרגל לשמור את כבוד השי"ת (חכמה ומוסר ח"ב, ע´ סח). כתב רבינו ז"ל (ס´ המידות, ערך בושה אות ג´) טוב לבטל תורה מלבייש בן ישראל
  (ברכות כח:) ת"ר כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו אמרו לו, רבינו, למדינו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי עולם הבא. אמר להם הזהרו בכבוד חבריכם ובשביל זה תזכו לחיי עולם הבא.
  ואמרו חז"ל (אבות פ"ד מ"א) איזהו מכובד? המכבד את הבריות. וביאר רבינו יונה ז"ל שכל כבוד אשר יעשה אדם לבריות – לעצמו הוא מכבד, שגורם להם, כי בעל כרחם יכבדוהו. בברכה, יצחק אסולין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*